การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
อังค์ริสา รุ่งศรีสวัสดิ์

สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. 2556. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา;

สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. (2556) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:กรุงเทพฯ.

สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556. Print.

สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. (2556) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 48
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0