โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน
โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุภาวดี ง้อเหรียญ
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉราพรรณ ใจเจริญ, พยุงศักดิ์ รวยอารี, พงศกร สรรค์วิทยากุล, อรุโณทัย ซาววา, หทัยรัตน์ อุไรรงค์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภาวดี ง้อเหรียญ. 2559. โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

สุภาวดี ง้อเหรียญ. (2559) โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

สุภาวดี ง้อเหรียญ. โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2559. Print.

สุภาวดี ง้อเหรียญ. (2559) โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0