ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552
ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552
ชื่อเรื่อง :
ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ เปรมกิจ
ผู้แต่งร่วม :
สายหยุด ฤทธิ์ช่วย, พิธเนตร์ อุทัศน์, วาสนา สอนเกิด, เชิดศักดิ์ ชูคง, พิทักษ์ ใจดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. 2557. ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. (2557) ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2557. Print.

วิไลลักษณ์ เปรมกิจ. (2557) ผลจับปลาทูน่าของเรือประมงอวนล้อมจับของไทยในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0