การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท
การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
สงวนศรี เจริญเหรียญ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิริชัย ส่งเสริมพงษ์. 2558. การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สิริชัย ส่งเสริมพงษ์. (2558) การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สิริชัย ส่งเสริมพงษ์. การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558. Print.

สิริชัย ส่งเสริมพงษ์. (2558) การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0