การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม
การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่อง :
การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณิภา กาวิละ
ผู้แต่งร่วม :
ดารารัตน์ ธรรมมานุชิต, อุมาภรณ์ คงอุไร, จริยา วิไลวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรรณิภา กาวิละ. 2556. การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา;

พรรณิภา กาวิละ. (2556) การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

พรรณิภา กาวิละ. การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา, 2556. Print.

พรรณิภา กาวิละ. (2556) การประเมินและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 294
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 134
วิชาการ :
 164
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0