ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ชื่อเรื่อง :
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุมาภรณ์ คงอุไร
ผู้แต่งร่วม :
วิภาวรรณ ปัญจรัตน์, กัลยา วรรณคำลือ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุมาภรณ์ คงอุไร. 2555. ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา;

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2555) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

อุมาภรณ์ คงอุไร. ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา, 2555. Print.

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2555) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 199
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 138
วิชาการ :
 66
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0