การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรนุช สีหามาลา
ผู้แต่งร่วม :
ศุภชัย ภูลายดอก, ภัชรินทร์ ซาตัน, หนูเดือน สาระบุตร, ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์, พรประภา ชุนถนอม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรนุช สีหามาลา. 2558. การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก. กาฬสินธุ์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;

อรนุช สีหามาลา. (2558) การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:กาฬสินธุ์.

อรนุช สีหามาลา. การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก. กาฬสินธุ์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558. Print.

อรนุช สีหามาลา. (2558) การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:กาฬสินธุ์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 78
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 35
วิชาการ :
 57
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0