การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุมาภรณ์ คงอุไร
ผู้แต่งร่วม :
จตุรงค์ เหมรา, พรเทพ ปัญจรัตน์, กัลยา วรรณคาลือ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุมาภรณ์ คงอุไร. 2558. การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา;

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2558) การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

อุมาภรณ์ คงอุไร. การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน. ลำปาง:สถาบันการพลศึกษา, 2558. Print.

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2558) การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน. สถาบันการพลศึกษา:ลำปาง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 349
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 128
วิชาการ :
 138
สังคม/ชุมชน :
 87
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0