แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ชื่อเรื่อง :
แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
สุติมา อ่อนแก้ว, พิมพ์ชนก สีหา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. 2560. แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. (2560) แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์. (2560) แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 39
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 29
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0