ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพล สุขเจริญพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์, กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่, ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ, กสมล ชนะสุข, เนตรนภา สวยสี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมพล สุขเจริญพงษ์. 2558. ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม;

สมพล สุขเจริญพงษ์. (2558) ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม.

สมพล สุขเจริญพงษ์. ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558. Print.

สมพล สุขเจริญพงษ์. (2558) ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 185
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 43
วิชาการ :
 134
สังคม/ชุมชน :
 10
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0