สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน
สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน
ชื่อเรื่อง :
สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พณิฐา ยงพิทยาพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
สุริยา คำหว่าน, อภิรดี แข้โส, ธณัฎฐา จุลดาลัย, อนุชิต สิงห์สุวรรณ, วีระศักดิ์ จุลดาลัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พณิฐา ยงพิทยาพงศ์. 2557. สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน. นครพนม:มหาวิทยาลัยนครพนม;

พณิฐา ยงพิทยาพงศ์. (2557) สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน. มหาวิทยาลัยนครพนม:นครพนม.

พณิฐา ยงพิทยาพงศ์. สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน. นครพนม:มหาวิทยาลัยนครพนม, 2557. Print.

พณิฐา ยงพิทยาพงศ์. (2557) สร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 หมายเลข 9 และหมายเลข 12 สู่มรดกทางวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน. มหาวิทยาลัยนครพนม:นครพนม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS