การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด
การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธวัฒน์ชัย เทพนวล
ผู้แต่งร่วม :
สุวิทย์ เพชรห้วยลึก, ปิติ พานิชายุนนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. 2552. การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2552) การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552. Print.

ธวัฒน์ชัย เทพนวล. (2552) การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1