โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วัลลีย์ อมรพล
ผู้แต่งร่วม :
วารีย์ ทองมี, สมชาย บุญประดับ, กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช, พัชรินทร์ นามวง์, สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วัลลีย์ อมรพล. 2559. โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

วัลลีย์ อมรพล. (2559) โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

วัลลีย์ อมรพล. โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2559. Print.

วัลลีย์ อมรพล. (2559) โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 53
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0