โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว)
โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว)
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว)
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
กษิดิศ ดิษฐบรรจง, สุกัลยา ศิริฟองนุกูล, ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค, สุพินญา บุญมานพ, วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์. 2558. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว). กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์. (2558) โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว). กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว). กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์. (2558) โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช (ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว). กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0