การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง
การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมชาย บุญประดับ
ผู้แต่งร่วม :
สมเจตน์ ประทุมมินทร์, สุรไกร สังฆสุบรรณ, อุษณา สุขจันทร์, เสาวคนธ์ วิลเลี่ยมส์, วราพงษ์ ภิระบรรณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมชาย บุญประดับ. 2558. การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

สมชาย บุญประดับ. (2558) การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

สมชาย บุญประดับ. การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

สมชาย บุญประดับ. (2558) การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 27
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0