วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
สุธามาศ ณ น่าน, อภิรดี กอร์บไพบูลย์, แสงมณี ชิงดวง, พฤกษ์ คงสวัสดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์. 2558. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์. (2558) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์. (2558) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0