การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวิภา อึ้งไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
ศิริมา มหัทธนาดุลย์, ดวงแข มณีนวล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุวิภา อึ้งไพบูลย์. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สุวิภา อึ้งไพบูลย์. (2557) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สุวิภา อึ้งไพบูลย์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. Print.

สุวิภา อึ้งไพบูลย์. (2557) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 38
Full-Text :
 102
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 117
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2