แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)
แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)
ชื่อเรื่อง :
แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม
ผู้แต่งร่วม :
สุวิมล เล็กสกุล, อุษาศิริ สิริสุขะ, สิริลักษณ์ อิงคชัยกุลรัชต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม. 2550. แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004). กรุงเทพฯ:สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม;

นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม. (2550) แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004). สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม:กรุงเทพฯ.

นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม. แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004). กรุงเทพฯ:สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2550. Print.

นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม. (2550) แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004). สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0