การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ชื่อเรื่อง :
การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรุณา แดงสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กรุณา แดงสุวรรณ. 2559. การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

กรุณา แดงสุวรรณ. (2559) การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

กรุณา แดงสุวรรณ. การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.

กรุณา แดงสุวรรณ. (2559) การปรับตัวของอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 403
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 31
วิชาการ :
 375
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0