ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ้งตะวัน สุภาพผล
ผู้แต่งร่วม :
อธิคม สุภาพผล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รุ้งตะวัน สุภาพผล. 2551. ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

รุ้งตะวัน สุภาพผล. (2551) ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

รุ้งตะวัน สุภาพผล. ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. Print.

รุ้งตะวัน สุภาพผล. (2551) ฤทธิ์ของสารสกัดไพลในการต้านการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0