การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน
ปี :
ม.ป.ป
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อารีวรรณ เซ่งตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารีวรรณ เซ่งตระกูล. ม.ป.ป. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน. กรุงเทพฯ:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม;

อารีวรรณ เซ่งตระกูล. (ม.ป.ป) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม:กรุงเทพฯ.

อารีวรรณ เซ่งตระกูล. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน. กรุงเทพฯ:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ม.ป.ป. Print.

อารีวรรณ เซ่งตระกูล. (ม.ป.ป) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 183
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 77
วิชาการ :
 111
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0