การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2254
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณัฐวุฒิ จุลสงค์
ผู้แต่งร่วม :
สุธรรม บุญเฟื่อง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐวุฒิ จุลสงค์. 2254. การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11;

ณัฐวุฒิ จุลสงค์. (2254) การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11:นครศรีธรรมราช.

ณัฐวุฒิ จุลสงค์. การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11, 2254. Print.

ณัฐวุฒิ จุลสงค์. (2254) การจัดการดินกลุ่มชุดที่ 10 ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0