โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์. ม.ป.ป. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว;

อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์. (ม.ป.ป.) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว, ม.ป.ป. Print.

อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์. (ม.ป.ป.) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0