แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อเรื่อง :
แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

. ม.ป.ป. แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว;

. (ม.ป.ป.) แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

. แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว, ม.ป.ป. Print.

. (ม.ป.ป.) แผนงานการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0