แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง
แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง
ชื่อเรื่อง :
แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์. ม.ป.ป. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว;

เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์. (ม.ป.ป.) แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์. แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง. กรุงเทพฯ:กรมการข้าว, ม.ป.ป. Print.

เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์. (ม.ป.ป.) แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง. กรมการข้าว:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0