การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร
การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
ผู้แต่งร่วม :
สุเวทย์ นิงสานนท์, จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี, จิตรา สิงห์ทอง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์. 2559. การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์. (2559) การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์. การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559. Print.

รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์. (2559) การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0