อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105
อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราโมทย์ แย้มคลี่
ผู้แต่งร่วม :
ไพรัช พงษ์วิเชียร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปราโมทย์ แย้มคลี่. ม.ป.ป. อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน;

ปราโมทย์ แย้มคลี่. (ม.ป.ป.) อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

ปราโมทย์ แย้มคลี่. อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป. Print.

ปราโมทย์ แย้มคลี่. (ม.ป.ป.) อิทธิพลของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0