สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศานิต สวัสดิกาญจน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศานิต สวัสดิกาญจน์. 2550. สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ. อยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา;

ศานิต สวัสดิกาญจน์. (2550) สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา:อยุธยา.

ศานิต สวัสดิกาญจน์. สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ. อยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2550. Print.

ศานิต สวัสดิกาญจน์. (2550) สารแอลลีโลพาธิกจากหญ้าดอกขาว : การสกัดสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา:อยุธยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0