การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005
การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นัทธพงศ์ นันทสำเริง
ผู้แต่งร่วม :
กนกวรรณ สุภักดี, ตรีเชษฐ์ ศรีไมตรี, พีระศักดิ์ กิตติศรีวรพันธุ์, ปวิณญดา บุญรมย์, ภีม พรประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นัทธพงศ์ นันทสำเริง. 2556. การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี;

นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2556) การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

นัทธพงศ์ นันทสำเริง. การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556. Print.

นัทธพงศ์ นันทสำเริง. (2556) การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตาม มาตรฐาน ISO22000:2005. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 809
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 721
วิชาการ :
 100
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0