การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนานันต์ กุลไพบุตร
ผู้แต่งร่วม :
ปาหนัน บุญสิทธ์, กรองกาญจน์ สิงหาด, สุนทร ส่งตรัส, ประพิณ เลื่อนไธสงค์, อิทธิกร นวลเพ็ญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนานันต์ กุลไพบุตร. 2552. การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;

ธนานันต์ กุลไพบุตร. (2552) การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:นครราชสีมา.

ธนานันต์ กุลไพบุตร. การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2552. Print.

ธนานันต์ กุลไพบุตร. (2552) การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบISO9001:2000 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 488
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 312
วิชาการ :
 182
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS