โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา. 2555. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต;

ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา. (2555) โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยรังสิต:ปทุมธานี.

ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา. โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. Print.

ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา. (2555) โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางพฤกษเคมี และการหาปริมาณสารสำคัญในไพล สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยรังสิต:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0