การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า
การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
สุทธวัฒน์ เบญจกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์. 2555. การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์. (2555) การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์. การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print.

เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์. (2555) การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0