การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน
การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
เสาวลักษณ์ ด้วงอินทร์, เบญจนพ บูรณศิริ, วิสิฏฐี มูลพิมพ์, สุเทพ นิ่มสาย, สุเมธ พฤกษ์ฤดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์. 2560. การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์. (2560) การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์. การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560. Print.

ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์. (2560) การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0