ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล
ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล
ชื่อเรื่อง :
ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
เบญจวรรณ สมบูรณ์, สุภักตร์ ปัญญา, นงลักษ์ ชูพันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์. 2556. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์. (2556) ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์. ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.

ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์. (2556) ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0