การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล
การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรพรหม ชัยฤทธิไชย
ผู้แต่งร่วม :
ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ชุติมา ไวศรายุทธ์, จุมพล วรสายัณห์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรพรหม ชัยฤทธิไชย. 2557. การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล. กรุงเทพฯ:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ;

พรพรหม ชัยฤทธิไชย. (2557) การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

พรพรหม ชัยฤทธิไชย. การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล. กรุงเทพฯ:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2557. Print.

พรพรหม ชัยฤทธิไชย. (2557) การเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทฮาลาลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสามารถตามสอบได้ของสินค้าฮาลาล. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0