โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”
โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”
ชื่อเรื่อง :
โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
ผู้แต่งร่วม :
เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, สุจินต์ บุรีรัตน์, ชุติ ม่วงประเสริฐ, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต. 2557. โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต. (2557) โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต. โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.

สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต. (2557) โครงการ “การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตาลโดยรวมมีค่ามากที่สุด”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0