โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย
โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย
ชื่อเรื่อง :
โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ผู้แต่งร่วม :
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , กุลธิดา นุกูลธรรม, นันทรัตน์ เครืออินทร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทัศตริน วรรณเกตุศิริ. 2558. โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน;

ทัศตริน วรรณเกตุศิริ. (2558) โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

ทัศตริน วรรณเกตุศิริ. โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2558. Print.

ทัศตริน วรรณเกตุศิริ. (2558) โครงการ สภาพการณ์และแนวทาง ส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0