ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิรงรอง มงคลธรรม
ผู้แต่งร่วม :
ขัญญา อภิปาลกุล, นพดล ตั้งสกุล, อธิป อุทัยวัฒนานนท์, บงกช เจนชัยภูมิ, เข็มชาติ สมใจวงษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิรงรอง มงคลธรรม. 2557. ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วิรงรอง มงคลธรรม. (2557) ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วิรงรอง มงคลธรรม. ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.

วิรงรอง มงคลธรรม. (2557) ศักยภาพและสถาพภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0