โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ชื่อเรื่อง :
โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผู้แต่งร่วม :
ศาสตรา สุดสวาสดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข. 2558. โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข. (2558) โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข. โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558. Print.

สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข. (2558) โครงการ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีผลเกื้อกูลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0