การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์. 2559. การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร;

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์. (2559) การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:กรุงเทพฯ.

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์. การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559. Print.

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์. (2559) การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1