การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์
การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัชชา หัทยานานนท์
ผู้แต่งร่วม :
บุษรา สร้อยระย้า, ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล, นิตยา วันโสภา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อัชชา หัทยานานนท์. 2559. การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร;

อัชชา หัทยานานนท์. (2559) การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:กรุงเทพฯ.

อัชชา หัทยานานนท์. การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559. Print.

อัชชา หัทยานานนท์. (2559) การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0