ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดวงรัตน์ สุขสุพืช
ผู้แต่งร่วม :
ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดวงรัตน์ สุขสุพืช. 2561. ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

ดวงรัตน์ สุขสุพืช. (2561) ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

ดวงรัตน์ สุขสุพืช. ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561.

ดวงรัตน์ สุขสุพืช. (2561) ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานและความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 78
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 74
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0