ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นวรัตน์ ป้องจิตใส
ผู้แต่งร่วม :
วศิณ ชูประยูร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นวรัตน์ ป้องจิตใส. 2561. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

นวรัตน์ ป้องจิตใส. (2561) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

นวรัตน์ ป้องจิตใส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561.

นวรัตน์ ป้องจิตใส. (2561) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 90
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 90
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0