โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”
โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”
ชื่อเรื่อง :
โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชุติมา ไวศรายุทธ์
ผู้แต่งร่วม :
รวิพิมพ์ ฉวีสุข, อัจฉรา เกษสุวรรณ, วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชุติมา ไวศรายุทธ์. 2556. โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ชุติมา ไวศรายุทธ์. (2556) โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ชุติมา ไวศรายุทธ์. โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.

ชุติมา ไวศรายุทธ์. (2556) โครงการ “การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0