ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร
ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. 2561. ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น;

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. (2561) ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น:กรุงเทพฯ.

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2561. Print.

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. (2561) ผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเพื่อหาแหล่งเงินทุนของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตกรุงเทพมหานคร. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 10
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0