การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จีรภัทร มาเยอะ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จีรภัทร มาเยอะ. 2552. การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย;

จีรภัทร มาเยอะ. (2552) การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:เชียงราย.

จีรภัทร มาเยอะ. การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552. Print.

จีรภัทร มาเยอะ. (2552) การดำรงรักษาวิถีชีวิตตามชาติพันธุ์อาข่าชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา หมู่11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:เชียงราย.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0