การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0
ปี :
2561
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภัทรชนก คุณธร
ผู้แต่งร่วม :
ทวิดา กมลเวชช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภัทรชนก คุณธร. 2561. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ภัทรชนก คุณธร. (2561) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ภัทรชนก คุณธร. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

ภัทรชนก คุณธร. (2561) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 44
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 39
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0