กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผู้แต่งร่วม :
ศริญา ประเสริฐสุด, ภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย. 2560. กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย. (2560) กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย. กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.

กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย. (2560) กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 32
Full-Text :
 590
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 145
วิชาการ :
 432
สังคม/ชุมชน :
 45
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0