การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภูษณิศา มีนาเขตร
ผู้แต่งร่วม :
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, สุวภัทร นักรู้กาพลพัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภูษณิศา มีนาเขตร. 2560. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

ภูษณิศา มีนาเขตร. (2560) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

ภูษณิศา มีนาเขตร. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. Print.

ภูษณิศา มีนาเขตร. (2560) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 22
Full-Text :
 667
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 88
วิชาการ :
 601
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0