ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สันติ ถิรพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สันติ ถิรพัฒน์. 2563. ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

สันติ ถิรพัฒน์. (2563) ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สันติ ถิรพัฒน์. ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563. Print.

สันติ ถิรพัฒน์. (2563) ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3